CPK Snina

centrum prvého kontaktu

Zlepšenie podnikateľskej klímy v regióne, nové pracovné príležitosti, regionálne podniky na európskej úrovni!

poradenstvo malým a stredným podnikateľom

spracovanie a správa projektov financovaných EÚ

spracovanie podnikateľských zámerov v regióne

História centier prvého kontaktu

Jednou zo základných potrieb pri zakladaní vlastnej firmy je mať v pravej chvíli prístup k správnym informáciám. Na tento účel začala v roku 1992 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) s finančnou pomocou programu Európskej únie PHARE budovať komplexnú sieť inštitúcií.

Bolo vytvorených dvanásť Regionálnych poradenských a informačných centier (RPIC) a štyri Podnikateľské a inovačné centrá (BIC). Keďže tieto centrá nemali dostatočný dosah na podnikateľov vo vzdialenejších oblastiach regiónov, rozšírila sa v roku 2002 táto sieť o deväť Centier prvého kontaktu (CPK).

Hlavným poslaním CPK je poskytovanie poradenských služieb pre začínajúce a existujúce malé a stredné podniky a podieľať sa na rozvoji cezhraničnej spolupráce

Centrum prvého kontaktu Snina

Centrum prvého kontaktu Snina (CPK Snina) patrí do sústavy inštitúcií, ktoré zastupujú Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v regiónoch.

Predmetom činnosti je vypracovávanie projektov regionálneho rozvoja a sprostredkovanie vzájomných kontaktov medzi slovenskými a zahraničnými podnikateľskými subjektmi.

CPK Snina svoju činnosť zahájilo 1. októbra 2002 ako záujmové združenie právnických osôb pod statusom neziskovej organizácie. Zriaďovateľmi sa stali Mesto Snina, RPIC Prešov, Stavomont, s.r.o. Snina, Sukmont, a.s. Snina.

Aktuálne CPK Snina realizáciou mikroprojektu Prihraniční reportéri v rámci cezhraničnej Slovensko – Poľskej spolupráce tiež prispieva k naplneniu hlavného cieľa tohto mikroprojektu „Pripraviť kvalifikovaných pracovníkov regionálnych médií”.