CPK Snina

PRZYGRANICNI REPORTERZY

Główny partner / wnioskodawca: Snina First Contact Center
Numer mikroprojektu: INT / EK / PO / 3 / III / A / 0248
Nazwa programu: INTERREG V – A Polska – Słowacja 2014-2020
Oś priorytetowa 3: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznego kształcenia i szkolenia zawodowego
Kod interwencji: 117. Poprawa równego dostępu do uczenia się przez całe życie
dla wszystkich grup wiekowych w uczeniu się formalnym, pozaformalnym i nieformalnym,
zwiększanie wiedzy, umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych sposobów
edukacja, w tym poprzez poradnictwo zawodowe i walidację nabytych umiejętności
Rozpoczęcie realizacji projektu: styczeń 2020 r
Termin zakończenia projektu: marzec 2021 r
Typ mikroprojektu: indywidualny
Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu: 50 372,81 EUR (zapewniony wkład finansowy
w przypadku mikroprojektu: 42 816,88 EUR; współfinansowanie z budżetu państwa: 2 518,64 EUR; własny depozyt
mikroodbiorca: 5,037,29 €)

Główny cel mikroprojektu: Przygotowanie wykwalifikowanych pracowników mediów regionalnych

Główne cele

Cel szczegółowy 1: Zintensyfikowanie informacji medialnych na temat mikroprojektu dla społeczeństwa granicznego i jego zadania.

Cel szczegółowy 2: Przygotowanie materiałów do nauki dla lepszej jakości poprzez serię profesjonalnych warsztatów edukacja medialna w szkołach średnich i placówkach oświatowych.

Grupy docelowe: Placówki edukacyjne oferujące kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich uczniów / studentów.

Zadania mikroprojektu

Zadanie: Medializacja mikroprojektu

Zadanie służy do mediacji i uwidocznienia mikroprojektu, celów i celów szczegółowych mikroprojektu. W ramach zaplanowanego zadania odbędą się dwie Konferencje prasowe, na których podczas wprowadzającej Konferencji prasowej zostaną przedstawione informacje o przygotowanym mikroprojekcie, jego działaniach oraz możliwościach zaangażowania pracowników placówek edukacyjnych i mediów w przygotowywane seminaria edukacyjne.

Na końcowej Konferencji Prasowej osiągnięte rezultaty zostaną ocenione pod kątem osiągnięcia / nieosiągnięcia ustalonego wyniku.

Zadanie: warsztaty zawodowe

W ramach mikroprojektu zrealizowany zostanie cykl 5 profesjonalnych warsztatów:

  • Warsztat nr 1 – Przetwarzanie informacji…
  • Warsztat nr 2 – Obsługa aparatu, kamery, dyktafonu
  • Warsztat nr 3 – Przetwarzanie poprodukcyjne…
  • Warsztat nr 4 – Eksport informacji prasowych…
  • Warsztat nr 5 – Podsumowanie zdobytej wiedzy i finalizacja przetworzonych materiałów…

Partnerzy mikroprojektu

CPK Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina
Fundacja Bieszczadzka – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne 273c, UHERCE MINERALNE 38-623