Tlačová správa Prihraniční reportéri / Przygraniczni Reporterzy – Svidník 26. jún 2020 Centrum prvého kontaktu Snina spolu s partnerom Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, v rámci prioritnej osi 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania, špecifický cieľ: Zlepšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania, realizuje mikroprojekt Prihraniční reportéri. Program je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). HLAVNÝ CIEĽ MIKROPROJEKTU: Mikroprojekt “Prihraniční reportéri” si dal za hlavný cieľ pripraviť kvalifikovaných pracovníkov regionálnych médií. Mediálni špecialisti a experti pripravia študijné materiály na zadefinovanú problematiku, ktoré sa pilotne overia v cykle odborných workshopov so žiakmi Strednej priemyselnej školy vo Svidníku, následne budú môcť byť tieto materiály zaradené do vzdelávacieho cyklu mediálnej výchovy vo vzdelávacích inštitúciách na Slovensku a v Poľsku. ÚLOHY MIKROPROJEKTU:
  1. Medializácia mikroprojektu: V rámci úloh sa uskutočnia dve Press konferencie. Pri úvodnej Press konferencii budeme informovať o pripravovanom mikroprojekte, jeho aktivitách a možnosti zapojenia sa pracovníkov vzdelávacích inštitúcií a médií v jej pripravovaných vzdelávacích workshopoch. Pri záverečnej Press konferencii budú zhodnotené dosiahnuté výstupy s poukázaním na dosiahnutie/nedosiahnutie stanoveného výsledku.
  2. Odborné workshopy: V rámci mikroprojektu sa zrealizuje cyklus 5 odborných workshopov:
Workshop č.1 – Spracovanie informácií Spracovanie informácií, výber zaujímavej témy, príprava scenára na natočenie reportáže do televízií, príprava na fotodokumentáciu, na rozhlasový rozhovor s respondentami. Workshop č.2 – Obsluha kamery, fotoaparátu, diktafónu Teória pre obsluhu kamery, fotoaparátu, diktafónu, používanie svetiel, mikrofónov, kompozícia, expozícia, nahrávanie synchro rozhovorov, písanie poznámok pre komentár, pre printovú správu, úvodný Stand-up, záverečné odhlásenie z miesta reportáže. Workshop č.3 – Postprodukčné spracovanie Postprodukčné spracovanie v štúdiu, ovládanie strihového programu, strihová skladba, nahrávanie komentárov, úprava zvukov, tvorba tituliek, úprava fotografií v PC. Workshop č.4 – Export tlačových správ Export tlačových správ do tlačových agentúr, umiestnenie na web, publikovanie v rámci sociálnych sietí ako je Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, samotné promo vlastných webov a soc. sieti, v iných médiách. Workshop č.5 – Finalizácia materiálov Zhrnutie získaných poznatkov a finalizácia spracovaných materiálov, prezentácia hotových prác a návodov. Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu: 50 372,81 €. Poskytnutý finančný príspevok na mikroprojekt: 42.816,88 EUR Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 2.518,64 EUR Vlastný vklad mikroprijímateľa: 5.037,29 EUR Obdobie realizácie mikroprojektu: od 01.01.2020 – 31.12.2021 Web stránka mikroprojektu (k dátumu konania úvodnej Press konferencie je stránka v príprave): www. cpksnina.sk Ing. Ľuboslav Závacký Svidník 26.júna 2020 Hlavný koordinátor mikroprojektu  

FOTOGALÉRIA

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *