CPK Snina

PRIHRANIČNÍ REPORTÉRI

Vedúci partner / žiadateľ: Centrum prvého kontaktu Snina
Číslo mikroprojektu: INT/EK/PO/3/III/A/0248
Názov programu: INTERREG V – A Poľsko – Slovensko 2014-2020
Prioritná os 3: Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania
Špecifický cieľ: Zlepšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Kód intervencie: 117. Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu
pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania,
zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov
vzdelávania, a to aj usmerňovaním pri výbere povolania a potvrdzovaním nadobudnutých zručností
Začiatok realizácie projektu: Január 2020
Termín ukončenia projektu: December 2021
Typ mikroprojektu: Individuálny
Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu: 50.372,81€ (poskytnutý finančný príspevok
na mikro-projekt: 42.816,88€; spolu-financovanie zo štátneho rozpočtu: 2.518,64€; vlastný vklad
mikro-prijímateľa: 5.037,29€)

Hlavný cieľ mikroprojektu: Pripraviť kvalifikovaných pracovníkov regionálnych médií

Špecifické ciele

Špecifický cieľ 1: Intenzívnejšie mediálne informovať prihraničnú verejnosť o mikro-projekte
a jeho úlohách.

Špecifický cieľ 2: Cyklom odborných workshopov pripraviť študijné materiály pre kvalitnejšiu
mediálnu výchovu na stredných školách a vzdelávacích inštitúciách.

Cieľové skupiny: Vzdelávacie zariadenia ponúkajúce odborné a celoživotné vzdelávanie
a ich žiaci / študenti.

Úlohy mikroprojektu

Úloha: Medializácia mikroprojektu

Úloha slúži na medializáciu a zviditeľnenie mikro-projektu, cieľov a špecifických cieľov mikroprojektu. V rámci naplánovanej úlohy sa uskutočnia dve Press konferencie, ktoré pri úvodnej Press konferencii budú informovať o pripravovanom mikroprojekte, jeho aktivitách a možnosti zapojenia sa pracovníkov vzdelávacích inštitúcií a médií v jej pripravovaných vzdelávacích seminároch.

Pri záverečnej Press konferencii budú zhodnotené dosiahnuté výstupy s poukázaním na dosiahnutie / nedosiahnutie stanoveného výsledku.

Úloha: Odborné workshopy

V rámci mikroprojektu sa zrealizuje cyklus 5 odborných workshopov:

  • Workshop č.1 – Spracovanie informácií…
  • Workshop č.2 – Obsluha kamery, fotoaparátu, diktafónu…
  • Workshop č.3 – Postprodukčné spracovanie…
  • Workshop č.4 – Export tlačových správ…
  • Workshop č.5 – Zhrnutie získaných poznatkov a finalizácia spracovaných materiálov…

Partneri mikroprojektu

Centrum prvého kontaktu Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina
Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne 273c, UHERCE MINERALNE 38-623