V dňoch 19.-22. júla 2021 sa v priestoroch rekreačného strediska Vihorlat rezort Sninské rybníky, uskutočnil už tretí z piatich naplánovaných workshopov, organizovaný v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reportezy Workshopu sa zúčastnili žiaci a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku, žiaci a pedagógovia Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych z Poľska, a aj záujemcovia o mediálnu výchovu z radov profesionálnych mediálnych pracovníkov z lokálnych televízií.

Na úvod workshopu privítal účastníkov hlavný koordinátor mikroprojektu Ing. Závacký. Predstavil im lektorov a oboznámil ich s programom workshopu, ktorý bol tentoraz zameraný na postprodukciu videa, jeho editovanie a finálne úpravy. Po úvodných slovách začala lektorka Mgr. Art Valková postupne preberať jednotlivé témy workshopu.

Prvou témou prvého dňa (19.07.2021) bol úvod do postprodukčného spracovania videa v štúdiu, základné prístupy a materiály a technické vybavenie. V teoretickej časti lektorka priblížila pojmy ako sú: editor, postsynchrón, frekvencia, flashback, stop motion, storyboard, slow motion, montáž a iné. Po teórií nasledovalo rozdelenie účastníkov do skupín. V rámci praktickej časti spracovávali krátke video – teaser, ktorého cieľom je „podráždiť“ zvedavosť diváka. Spravidla ide o 30 – 60 sekundové video bez hovoreného slova. Po praktickom cvičení sa program prvého dňa workshopu naplnil a nasledoval voľný program a spoločná večera.

      

Po raňajkách na druhý deň (20.07.2021) lektorka predniesla problematiku strihovej skladby. Keďže by divák pri sledovaní videa nemal vnímať strihové prechody, strih by mal byť čistý a plynulý, je dôležité dodržiavanie pravidiel strihu. Lektorka poukázala na dôležitosť náväznosti a dĺžky jednotlivých záberov. Využitie rozoznievania a doznievania by malo byť prirodzene dlhé. Dôležitým faktorom pri natáčaní je dodržiavanie pravidla osi, čo nám lektorka názorne ukázala a tak aktívne zapojila aj účastníkov workshopu. Nasledovala diskusia a praktické cvičenia zamerané na osvojenie si teoretických vedomosti v praxi. Neoddeliteľnou súčasťou spravodajstva a streamovanej diskusie sú titulky. Hlavne pri časozbernom snímaní by absencia titulkov mohla zmiasť diváka. Grafické spracovanie a zvolená typografia záleží od štýlu celkového prevedenia. V rámci rozsiahlej diskusie účastníci pokladali lektorke množstvo otázok hlavne z praktického hľadiska. Po krátkej prestávke a obede pokračovala lektorka vo vysvetľovaní ďalšej problematiky – nahrávanie a úprava zvuku. Venovala sa prevažne nahrávaniu synchrónnych rozhovorov, ktoré sa využívajú v televíznom a filmovom slovníku. Slovom „synchrón“ označujeme rozhovor, ktorý sa zaznamenáva v audio – video forme. Po teoretickom vstupe a priblížení danej problematiky sa venovali ďalšej podtéme – práca redaktora. Účastníci mali možnosť prevziať rolu redaktora. V priebehu nahrávania sa lektorka vždy snažila poukázať na rôzne chyby pri nahrávaní synchrónu, ako sú: absencia základných informácií kto, čo, kedy a prečo. Vynechanie jedného faktu môže zásadným spôsobom znehodnotiť novinársku prácu. Po večeri nasledoval voľný program.

           

Tretí deň (21.07.2021) sa účastníci workshopu v rámci praktických cvičení venovali problematike nahrávania komentárovúprave fotografií v PC. Naučili sa, ako digitálne spracovať súbory formátu RAW v programe Adobe Photoshop. Pri riešení úloh používali základné úpravy ako orezy, krivky, farby, retuše, export. Súbežne prebiehala diskusia. Po krátkej prestávke a obede účastníci pokračovali v praktických cvičeniach v téme obsluhy FTP servera.

     

posledný deň (22.07.2021) workshopu účastníci pod vedením lektorky exportovali a upravovali svoje výstupy praktických cvičení. Týmto bol program workshopu č. 3 naplnený a po obede sa účastníci rozišli do svojich domovov.

 

 

FOTOGALÉRIA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *