V dňoch 23.-25. augusta 2021 sa v priestoroch rekreačného strediska Vihorlat rezort Sninské rybníky, uskutočnil už štvrtý z piatich naplánovaných workshopov, organizovaný v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reportezy Workshopu sa zúčastnili žiaci a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku, žiaci a pedagógovia Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych z Poľska, a aj záujemcovia o mediálnu výchovu z radov profesionálnych mediálnych pracovníkov z lokálnych televízií.

Na úvod workshopu privítal účastníkov hlavný koordinátor mikroprojektu Ing. Závacký. Predstavil im lektorov a oboznámil ich s programom workshopu, ktorý bol tentoraz zameraný na tlačové správy a internetový mediálny priestor. Po úvodných slovách začal lektor Mgr. Kamil Kontra postupne preberať jednotlivé témy workshopu.

Prvou témou tohto workshopu  bol export spracovaného výstupu do tlačových agentúr. Zaoberali sa významom PR- Public relation (práca s verejnosťou). Je to prostriedok masovej komunikácie, ktorého hlavnou úlohou je zlepšovať image a reputáciu organizácie pred verejnosťou. Dôležitým aspektom je obojstrannosť komunikácie a získavanie spätnej väzby od recipienta. Získali vedomosti o marketingovom mixu 4P pod ktorý spadá: výrobok, cena, propagácia, miesto. Zaoberali sa tiež veľmi dôležitou formou PR a to vzťahom s médiami – Media relations. Pomocou tejto komunikácie organizácia podáva nové informácie kľúčové vyjadrenia a reprezentuje samú seba. Vzťah s verejnosťou je založený na skutočnosti, že verejnosť je možné ovplyvniť najmä prostredníctvom médií. Vysvetlili si význam tlačových správ a vyhlásení, kde základom je jasnosť, vecnosť, presnosť a včasnosť. Objasnili si pojem press kit (propagačný balíček). Ide o zbierku informácií o firme/organizácii, ktorá poskytne novinárom, promóterom či klientom základné informácie o produkte či udalosti, fotografie a vizualizácie zabalené v grafickej identite danej spoločnosti.

Predstavili si zahraničné a domáce tlačové a spravodajské agentúry ako sú napríklad TASR (Tlačová agentúra Slovenskej republiky) a SITA (Slovenská tlačová agentúra). Sú to inštitúcie zabezpečujúce redakciám tlače, rozhlasu a televízie, ale aj iným záujemcom platený informačný servis.

V ďalšej časti sa zaoberali vizuálnou kultúrou a komunikáciou. Keďže súčasná komunikácia je prevažne vizuálna, účelom vizuálneho spracovania nie je len okrášlenie ale aj efektívnejší prenos informácií, teda zapojenie asociácií a emócií. Veľmi dôležitým aspektom je farba, typografia, štruktúra a hierarchia jednotlivých grafických elementov a samozrejme čitateľnosť. Správne zvolená farebná paleta, vhodné typografické riešenie a výber písma sú kľúčom k harmonickému výsledku. Zaujmú diváka a vyvolajú zamýšľané emócie.  Po tejto téme sa účastníci zaoberali vizuálnou identitou.

Vizuálna identita je všetko, čo v súvislosti so značkou či spoločnosťou vieme vnímať očami – napríklad logo, font písma, fotografie a všetky ostatné vizuálne prvky súvisiace so značkou. Jej cieľom je, aby si zákazník už pri pohľade spájal značku alebo produkt s nejakou emóciou či pocitom známosti. Účastníci sa ďalej zaoberali horizontálnym a vertikálnym členením obsahu

Po vysvetlení týchto základných marketingových  pojmov diskutovali a ukázali si ako komunikovať s jednotlivými médiami.

     

V súčasnosti je veľmi dôležitá web identita, preto aj ďalšia časť workshopu bola venovaná tejto téme. Po raňajkách na druhý deň workshopu (24.8.2021) sa teda lektori zamerali na tému výroby jednoduchej webovej stránky mediálneho pracovníka a prácu s ňou. Web identitu vyžívame na propagáciu svojej osoby a tvorby, zdieľanie či združovanie práce, projektov či produktov na ktorých pracujeme kolektívne. Web by mal obsahovať základné informácie o osobe, službách, kontaktné údaje, mal by byt prehľadný  a čitateľný. V súvislosti s touto témou sa preberali internetové domény a web hosting. Doména je unikátna adresa, na ktorej nájdeme náš web. Hosting je služba zaisťujúca dátové umiestnenie nášho webu, jeho dostupnosť a pod. Už počas prednášky si účastníci skúšali vytváranie svojich web stránok na neplatenej platforme. Učili sa ako si vytvoriť stránku, ako postupovať pri je tvorbe aby bola prehľadná, dizajnovo zaujímavá a poskytovala všetky potrebné informácie.

Neskôr sa rozoberal význam a problematika sociálnych médií a sietí kde rozoberali napríklad  aj jednu z dôležitých otázok a to aká je zdravá hranica pre slobodu slova. Venovali sa vytvoreniu sociálnych sietí a umiestneniu mediálnych výstupov na tieto siete. Priblížili si siete ako Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Vimeo. V poslednej téme sa zameriavali na dezinformácie a fake news, pracovali s pojmami ako hoax, pozitívne fake hoax, deep fake, teda o šírení nepravdivých a klamlivých informácií.

      

V posledný deň workshopu (25.8.2021) si účastníci precvičili témy, ktoré im boli odprednášané počas celého workshopu. Hlbšie diskutovali na témy, ktoré ich zaujali, vylepšili a doplnili si svoje webové stránky. Nasledoval obed a ukončenie workshopu.

 

 

FOTOGALÉRIA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *