14 septembra 2021 sa v priestoroch rekreačného strediska Vihorlat rezort Sninské rybníky, uskutočnila záverečná tlačová konferencia organizovaná v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reportezy

Vedúcim partnerom mikroprojektu bolo Centrum prvého kontaktu Snina, partnerom z poľskej strany bola Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne, lektorsky a metodicky sa na úspešnom priebehu série workshopov podieľali skúsení pracovníci a lektori z „fachu“.

Hlavným cieľom mikroprojektu, ktorý bol z najväčšej časti financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bolo pripraviť kvalifikovaných pracovníkov regionálnych médií. Okrem toho bolo snahou uspokojiť potrebu slovensko-poľského pohraničného regiónu zaviesť a skvalitniť mediálnu výchovu v slovenských, rovnako aj v poľských školách a vo vzdelávacích inštitúciách zameriavajúcich sa na celoživotné vzdelávanie obyvateľstva.

Mikroprojekt „Prihraniční reportéri“ bol otvorený všetkým záujemcom o zvýšenie vzdelania v oblasti médií na stredných školách.

Je to okrem iného aj možnosť a účinný spôsob, ako cez mediálnu tvorbu predchádzať diskriminácii na základe pohlavia, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženstva alebo názorov, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Mikroprojekt zohľadňoval tiež požiadavky týkajúce sa dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Pri výbere účastníkov odborných workshopov bol kladený dôraz výlučne na vedomosti, kompetencie a schopnosti uchádzačov.

Možno pripomenúť, že teóriu a poznatky lektorov na slovenskej strane podrobne testovala skupina študentov a ich pedagógov zo Školy umeleckého priemyslu Svidník.  

Napriek všetkým problémom, ktoré stáli pri začiatku, aj počas realizácie mikroprojektu a ktoré boli spojené s opatreniami a obmedzeniami počas Koronavírusu, ciele ktoré si v Centre prvého kontaktu Snina vytýčili, sa v plnom rozsahu podarilo naplniť.

 

Osobitne treba pochváliť za odhodlanie a snahu získať nielen čo najviac teoretických poznatkov, ale tiež praktických skúseností pri práci s profesionálnou novinárskou a filmárskou technikou študentov zo Školy umeleckého priemyslu Svidník a Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych, ktorí spolu so svojimi pedagógmi maximálne využili čas workshopov a účasť odborných lektorov.

Z neformálnych diskusií slovenských, aj poľských účastníkov počas celého priebehu tohto mikroprojektu vyplynula požiadavka, že v podobných pohraničných projektoch by bolo vhodné pokračovať aj v budúcnosti.

Práca v médiách je síce náročná, často finančne nedocenená, ale aj napriek tomu je rovnako na Slovensku, aj v Poľsku dostatok mladých ľudí, ktorí sú nadšení z možností, ktoré im súčasná doba v oblasti využitia médií ponúka. Týka sa to oblasti printu, elektronických a sociálnych médií, TV, rádií, reklamnej tvorby, aj ďalších pribúdajúcich nových spôsobov vzájomného verejného informovania.
Centrum prvého kontaktu Snina, bude so svojimi kolegami a partnermi mikroprojektu intenzívne premýšľať nad tým, či by bolo možné pripraviť inováciu, prípadne rozšírenie takéhoto mikroprojektu v dohľadnom čase.

 

FOTOGALÉRIA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *